Όροι Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου www.askisopolis.gr (στο εξής «δικτυακός τόπος») που έχει δημιουργηθεί από την ομάδα του Askisopolis.gr διέπεται από τους όρους του παρόντος και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση το Askisopolis δικαιούται οποτεδήποτε να προβεί σε αλλαγή των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Συμβουλεύουμε τους επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του δικτυακού τόπου εκ μέρους τους συνεπάγεται αποδοχή όλων των πιθανών τροποποιήσεων.

Το askisopolis προβαίνει σε συλλογή προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών /χρηστών του δικτυακού τόπου, τα οποία οι ίδιοι οικειοθελώς καταχωρούν, και λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για τη διαφύλαξη του απόρρητου χαρακτήρα των στοιχείων και την προστασία αυτών, τα οποία κοινοποιούνται σε τρίτους μόνο αν αυτό επιτρέπεται ή επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στο δικτυακό τόπο εξαρτώνται κάθε φορά από την υπηρεσία που επιθυμεί ο εκάστοτε επισκέπτης/χρηστης να χρησιμοποιήσει και μπορεί να είναι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (email). Κατά περίπτωση και ανάλογα με την αιτούμενη υπηρεσία προβλέπεται προαιρετική συμπλήρωση ορισμένων από τα προαναφερόμενα στοιχεία από τον επισκέπτη / χρήστη.

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι υποχρεωτικά και για την επιβεβαίωση και διασφάλιση των εγγράφων που αναρτούνται καθώς και την πηγή ανάρτησης τους, και την διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων κάθε δημιουργού. Το askisopolis μπορεί να κάνει χρήση των στοιχείων που αναφέρονται στο είδος των αποκτούμενων αγαθών και υπηρεσιών προκειμένου να καταγράφει τα ενδιαφέροντα των συναλλασσόμενων και να προβαίνει σε ενημερώσεις σε σχέση με τα νέα του ιστόχωρου, εκτός αν ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους ενημερώσεις σε αυτόν. Τα στοιχεία που αφορούν τα ενδιαφέροντα του επισκέπτη / χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.

To askisopolis είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή και το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες /χρήστες προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά καθώς και για λόγους ενημερωτικούς, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών. Οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου προβαίνοντας σε καταχώρηση των στοιχείων τους, δηλώνουν και αποδέχονται ότι τα στοιχεία αυτά είναι αληθή, ακριβή και έγκυρα και παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στο Askisopolis . Οι χρήστες / επισκέπτες ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στο δικτυακό τόπο χωρίς σχετική εξουσιοδότηση / συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

Το askisopolis διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την παράβαση των προαναφερθέντων όρων , να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό πρόσβασης ή να προβεί σε τερματισμό της παροχής υπηρεσιών προς το χρήστη / επισκέπτη.

Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με εκάστοτε τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται με email στο info@askisopolis.gr.


Όροι Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων
Copyright © 2014 askisopolis.gr Team
Created by : servicesweb030@gmail.com